CULT op ut Biks Blèèr Fist!

21-02-2011 20:17

FANS! Hier wir al un berichje öt de Cockpit,

Nòst muziek is ur déés joar nog veul meer te belèève op 't Biks Blèr Fist. Wé dôchte gij van:

Stend Up Comiediuns (vurral mee dieu GROEF kunde laache!!!), Straottheaoter (kekt mar es goed nòr al die KOEKWOUSE om oe hinne), Hints (as ge mar genoeg gezôôpe hed), een Lèèvend Standbild (ons oma komt ôk in durre rolstoel) en als slagrôôm op de tòrt: De Silent Diskoo (nao negene 's aovonds).... Multi Culti zèn we trouwes ôk al: déés joar komen 'r zelfs méésse HIMMAL öt Veldhôôven en Delluft! Wè dôchte trouwes hiervan: we laote ôkkal un Pispaol installéére (zonnun ÈCHTE jèh, degge saome mee oew maote kunt zèèke, spulleke jonguh!!), dan zitte de vrouwkes lekker drög, als de kènder tenmiste nie te veul neffe ut potje piesse!! DÈ en nog VEUL mir, hebbe wij AMMEL vur jullie geréégeld. Affijn, ge ziegut: vur ieder wè wils, koste nog moeite wôrre gespaord déés jaor!

 

DJ Nòld & Groef